Moduleopdracht organisatiegedrag, cijfer 7.5 inclusief beoordeling - €10,49   In winkelwagen

Overig

Moduleopdracht organisatiegedrag, cijfer 7.5 inclusief beoordeling

Opdracht In uw moduleopdracht werkt u de volgende onderwerpen uit, in de volgorde waarin ze genoemd worden: 1.Een korte inleiding waarin u de problematiek duidelijk maakt. 2.Een korte beschrijving en typering van de strategie en de structuur van de organisatie. 3.Een typering van de cultuur van de organisatie met behulp van een cultuurscan. Kies een cultuurscan uit die is behandeld in de lessen. 4.Een analyse van het huidige gedrag en van het gewenste (of ‘ideale’) gedrag in de organisatie, zowel op individueel niveau als op organisatieniveau. Beschrijf zowel het huidige als het gewenste gedrag zo concreet mogelijk en geef diverse voorbeelden vanuit de werksituatie. Geef daarbij ook aan welke invloed het gedrag heeft op de prestatie van medewerkers en waarom het gedrag wel of niet gewenst is binnen de organisatie. 5.Een analyse van de competenties, persoonlijkheidsfactoren, werkwaarden en psychologische factoren (zoals emoties) die van invloed kunnen zijn op het huidige en op het gewenste gedrag. 6.Een beschrijving van de invloed van leiderschap op het huidige gedrag en op het veranderen van het gedrag van de medewerkers in de gewenste richting. 7.Een beschrijving van de mogelijkheden op het terrein van leren en ontwikkelen gericht op het veranderen van het gedrag van de medewerkers in de gewenste richting. 8.Een beschrijving van de belangrijkste aandachtspunten en mogelijke knelpunten in relatie tot de motivatie van medewerkers om te veranderen in de gewenste richting c.q. naar het gewenste gedrag. 9.Een onderbouwd plan van aanpak met concrete maatregelen om het huidige gedrag van medewerkers om te buigen naar meer gewenst gedrag. Laat daarbij duidelijk zien op welke manier u rekening houdt met de aspecten die u bij de voorgaande punten hebt beschreven. Beoordeling Een praktisch uitgewerkte weergave die aansluit op interne ontwikkeling/werkorganisatie. De module inhoud wordt met name beschrijvend ingezet binnen het werkstuk. De theorie wordt aanvullend beschrijvend en toegepast vanuit een aantal gedrags- en organisatie invalshoeken. Er wordt voldoende theoretisch onderbouwend gekeken en minder op verklarende wijze naar gegeven adviezen. Deze worden vooral verkennend uitgewerkt op basis van omschreven modellen. Eigen visie en betrokkenheid spelen een aanvullende rol en mogen meer ingezet worden voor onderbouwing van eigen interpretaties. In voldoende mate worden beschrijvingen gegeven met opsomming van theorie/modellen. Deze worden gekoppeld aan vraagstelling. Vanuit theorie, werkorganisatie en eigen beroepspraktijk wordt voldoende samenhang nagestreefd. De structuur met haar volgorde is logisch aangehouden. De verbinding met gedrag en organisatie is vanuit voldoende invalshoeken gemaakt. Er mag dieper worden ingaan op de onderlinge samenhang en voorgestelde interventies. Je hanteert relevante modellen en de uitwerking mag diepgaander als het gaat om het verklaren van de diverse achtergronden, verklaringen, interpretaties en voorgestelde interventies. De voorgestelde verbeterpunten en ontwikkelplan mogen meer onderbouwd worden en meer uitgewerkte eigen ideeën opleveren over de ontwikkeling binnen de eigen organisatie. Er mag meer diepgang nagestreefd worden op basis van het opzetten van een ontwikkelplan in de huid van een adviseur en de geconstateerde knelpunten mogen meer onderbouwd worden op basis van een eigen diagnose. Benoem de aangehaalde interventies gerichter op individueel-, groeps- en organisatieniveau. Geef meer gedetailleerd weer hoe je de verkregen informatie uit de diagnose wilt toepassen in de aangehaalde interventies. Geef vervolgens diepgaander aan welke interventies je specifiek wilt doorvoeren en hoe je deze interventies zult gaan managen. Beschrijf diepgaander op basis van meer onderbouwing hoe je rekening houdt met tegengestelde belangen en diversiteit binnen de organisatie. Dit laatste punt mag je diepgaander uitwerken op basis van jouw conclusies en aanbevelingen. De aanleiding tot veranderen en organisatiediagnose mag meer onderbouwing opleveren voor de eventuele strategie met betrekking tot veranderen. Deze strategie wordt door je aangehaald en minder specifiek uitgewerkt in Interventiemethoden en organisatiediagnose. De bijhorende tegengestelde belangen worden ook aangehaald en mogen meer gefundeerd uitgewerkt worden op basis van eigen visie en opvattingen. Je hebt een voldoende raamwerk neergezet met voldoende relevante handvatten.

Voorbeeld 3 van de 18  pagina's

stvdwerf

Ook beschikbaar in bundel 1

1  beoordeling

Door: alicserdal • 7 maanden geleden

De beste samenvattingen

Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met de beste samenvattingen geschreven door jouw medestudenten.

Voorkom herkansingen

Met de samenvattingen van je medestudenten weet je zeker dat je goed voorbereid de tentamens ingaat. Al meer dan 400.000 samenvattingen zijn geschreven door jouw medestudenten. Zij weten precies waar de valkuilen zitten en welke zaken uit de colleges belangrijk zijn. Zo kom jij op het tentamen goed voor de dag en voorkom je herkansingen.

Haal hogere cijfers

Mis helemaal niets meer van de tentamenstof doordat de samenvattingen geschreven zijn door jouw medestudenten voor jouw studie en vakken. Geen algemene boeksamenvattingen dus, maar precies de zaken die op jouw tentamens van toepassing zijn.

Verdien geld met studeren

Schrijf jij veel samenvattingen? Verdien honderden euro’s per maand door de samenvattingen die je toch al schrijft te verkopen aan je medestudenten. Vorig jaar verdienden studenten al meer dan €500.000,- aan het verkopen van hun samenvattingen.

10,49  4x  verkocht
  • (1)
>   Toevoegen