VERKOPEN
Zoeken
SAMENVATTING
€10,49
Ook beschikbaar in bundel v.a. €35,49
Op verlanglijstje
Niet goed, geld terug
Document is direct beschikbaar
Beter voorbereid op je tentamens
648
8
(2)

Samenvatting: Bedrijfseconomie volledig

Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Het economische probleem 9 1.2 Economie: een allocatiewetenschap 9 1.3 De behoefte ingedeeld… 9 1.4 … en de middelen ingedeeld 9 1.4.1 … Vrije en economische goederen 9 1.4.2 Consumptie- en investeringsgoederen 9 1.4.3 Private en publieke goederen 10 1.5 De productiefactoren 11 1.6 Welvaart vs. Welzijn 11 1.7 Micro vs. Macro 11 1.8 Het wetenschapsterrein van de economie 11 1.9 Methodiek: de ceteris paribus-clausule 11 1.10 Opportunity cost en de PMC 12 Hoofdstuk 2 Consumenten 12 2.1 Consumenten in macro- en micro-economie 12 2.2 Nut 12 2.2.1 Totaal nut en marginaal nut 12 2.2.2 Nut rangschikken: het preferentieschema 12 2.2.3 Eigenschappen van indifferentiekrommen 12 2.3 Het budget en de prijzen 12 2.3.1 De budgetrechte 12 2.3.2 Het optimum van de consument 13 2.3.3 Budgetrechte en inkomensveranderingen 13 2.3.4 Budgetrechte en prijswijzigingen 13 2.4 De wet van de vraag 13 2.4.1 Bewegingen langsheen de vraagcurve 14 2.4.2 Verschuiving van de vraagcurve 14 2.4.3 Het afleiden van de individuele vraagcurve 14 2.4.4 Wanneer verschuift de individuele vraagcurve? 14 2.4.5 Het afleiden van de collectieve vraagcurve 14 2.5 De elasticiteit van de vraag 15 2.5.1 De prijselasticiteit van de vraag 15 2.5.2 De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag 15 2.5.3 De inkomenselasticiteit van de vraag 16 2.6 Het indexcijfer van de consumptieprijzen 16 2.6.1 Betekenis 16 2.6.2 Voorwaarden voor een index 17 2.6.3 Een cijfervoorbeeld op basis van twee producten 17 Hoofdstuk 3 Producenten 17 3.1 Inleiding 17 3.2 Onderneming in economisch perspectief 17 3.3 Winst: een belangrijk doel voor een onderneming 17 3.4 De productiefunctie, productiviteit en wet van toe- en afnemende meeropbrengst 18 3.4.1 Productiefunctie, productiefactoren (korte en lange termijn) 18 3.4.2 Productiviteit 18 3.4.3 Wet van de toe- en afnemende meeropbrengst 18 3.4.4 Totale, gemiddelde en marginale productie 18 3.5 Het kosten verloop 19 3.5.1 De wet van toe- en afnemende meeropbrengst versus kostprijs 19 3.5.2 Soorten kosten 19 3.6 Het opbrengstenverloop 20 3.7 Opbrengsten, kosten en winst 20 3.7.1 De totale opbrengsten, totale kosten en totale winst 20 3.8 De aanbodcurve 20 3.8.1 De individuele aanbodcurve 20 3.8.2 De marktaanbodcurve 21 3.9 Breakevenanalyse 21 3.10 Aanbodelasticiteit 22 Hoofdstuk 4 Marktwerking 22 4.1 De markt 22 4.2 Kenmerken van marktvormen 22 4.3 Volkomen concurrentie 23 4.3.1 Kenmerken 23 4.3.2 Prijsvorming 23 4.4 Monopolie 23 4.4.1 Kenmerken 23 4.4.2 Soorten 23 4.4.3 Prijsvorming 24 4.4.4 Break-evenanalyse 25 4.4.5 Technisch optimale punt 26 4.4.6 Vergelijking tussen monopolie en volmaakte concurrentie 26 4.5 Oligopolie 26 4.5.1 Kenmerken 26 4.5.2 Soorten 26 4.5.3 Prijsvorming 27 4.6 Monopolistische concurrentie 28 4.6.1 Kenmerken 28 4.6.2 Prijsvorming 28 4.7 Bijzondere marktvormen 28 4.8 Welvaartsverdeling bij marktwerking 29 4.8.1 Het consumentensurplus 29 4.8.2 Het producentensurplus 29 4.8.3 Berekening van CS en het PS 29 4.8.4 Minimumprijzen en maximumprijzen 29 4.8.5 De invloed van belastingen op het CS en het PS 30 4.8.6 De invloed van subsidies op het CS en het PS 30 Hoofdstuk 5 Overheid 30 5.1 De staatsstructuur 30 5.2 De taken van de overheid 31 5.2.1 De allocatiefunctie van de overheid 31 5.2.2 De distributiefunctie van de overheid 32 5.2.3 De stabilisatie functie van de overheid 33 5.3 De Begroting 33 5.3.1 Uitgangspunten bij het opstellen van een begroting 33 5.3.2 Principes bij het opstellen van een begroting 34 5.3.3 Inkomsten 35 5.3.4 Uitgaven federale overheid 36 5.3.5 Saldi 36 5.3.6 Staatsschuld 36 5.4 Economische theorieën over budgettair beleid 37 5.4.1 Klassieke theorie 37 5.4.2 Neo-klassieke theorie 37 5.4.3 Keynesiaanse theorie 37 5.4.4 Huidige visie 37 5.5 Ordeningspolitiek 37 5.5.1 Centraal geleide economie 38 5.5.2 Vrije markteconomie 38 5.5.3 Gemengde economie 39 5.5.4 Conclusie 39 Hoofdstuk 6 Kringlopen & BBP 39 6.1 Macro-economische grootheden 39 6.1.1 Economische activiteit 39 6.1.2 Bruto Binnenlands Product 40 6.1.3 Het bbp meten 40 6.2 De hele wereld is één grote economische kringloop 41 6.2.1 De eenvoudige economisch kringloop 41 6.3 De economische activiteit meten, wanten meten is weten… 42 6.3.1 De consumptie- en spaarfunctie 42 6.3.2 De investeringsvergelijking 43 6.3.3 Het evenwichtsinkomen 43 6.4 Werkgelegenheid en het evenwichtsinkomen 46 6.4.1 Conjuncturele werkloosheid 46 6.4.2 Structurele werkloosheid 46 Hoofdstuk 7 Geld, Monetair beleid en Inflatie 46 7.1 (De geschiedenis van) Geld 46 7.1.1 Inleiding: ruilhandel 46 7.1.2 Het eerste geld 46 7.1.3 Geld ontleed 46 7.1.4 Monetair Europa 49 7.2 Monetair beleid 50 7.2.1 Doelstellingen van de monetaire politiek binnen de EU 50 7.2.2 Prijsstabiliteit en het belang voor ons 51 7.3 Inflatie 52 7.3.1 Betekenis van Inflatie 52 7.3.2 Types van inflatie 53 7.3.3 Gevolgen van inflatie 53 7.3.4 Verschillende soorten van inflatie uitgediept 53 7.4 Keynesianen versus Monetaristen 55 Hoofdstuk 8 De arbeidsmarkt 56 8.1 Het begrip arbeidsmarkt 56 8.1.1 Loon als vergoeding voor arbeidsprestaties en kost voor de onderneming 56 8.1.2 Het aanbod van arbeid door werknemers en de vraag naar arbeid door werkgevers 57 8.1.3 Het evenwicht op de arbeidsmarkt 58 8.1.4 Enkele bemerkingen bij het arbeidsmarktmodel 59 8.2 Wie werkt er in België n wie niet? 59 8.2.1 Enkele begrippen 59 8.2.2 Vormen en oorzaken van werkloosheid 60 8.2.3 Werkgelegenheidsvallen 61 8.2.4 Het bestrijden van werkloosheid 62 8.3 Het begrip loonstarheid / loonrigiditeit 63 8.3.1 Definitie 63 8.3.2 Enkele verklaringen voor loonstarheid 63 8.3.3 Sociale partners in België 63 8.4 De invloed van inflatie op de arbeidsmarkt 64 8.5 De invloed van de directe belastingen op de arbeidsmarkt 64 8.6 Inkomensherverdeling, ongelijkheid en armoede 65 8.6.1 Inkomensherverdeling 65 8.6.2 Ongelijke verdeling van het inkomen 65 8.6.3 Armoede 67 8.7 Arbeidsorganisaties 67 8.7.1 International Labour Organization 67 8.7.2 De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 68 Hoofdstuk 9 Conjunctuur 68 9.1 Definitie 68 9.2 De conjunctuurcyclus 68 9.2.1 Seizoenbewegingen 68 9.2.2 Vragen bij Grafiek 3 69 9.2.3 De conjunctuurcyclus: de x-as 69 9.2.4 De conjunctuurcyclus: de y-as 69 9.2.5 De conjunctuurcyclus zelf 69 9.2.6 De conjunctuurcyclus en de trend 69 9.2.7 Trend en output gap 69 9.2.8 Namen noemen: de delen van de conjunctuurcyclus 70 9.2.9 De recessie… the “r-word” 70 9.2.10 Rekenen met groei 70 9.2.11 Conjunctuurindicatoren indelen: 3 gebieden 71 9.2.12 Conjunctuurindicatoren indelen: enkelvoudig / samengesteld, kwantitatief / kwalitatief 71 9.2.13 Conjunctuurindicatoren indelen: synchroniciteit 72 9.2.14 Een bijzondere conjunctuurindicator: de r-word index 72 9.2.15 Conjunctuur analyseren: ex ante of ex post 72 9.3 Conjunctuurpolitiek – de Keynesianen 72 9.3.1 Een vraag over een restrictief begrotingsbeleid 73 9.4 Conjunctuurpolitiek – de monetaristen 73 9.4.1 Een vraag bij monetair beleid 73 9.5 Conjunctuurpolitiek – de aanbodeconomen 73 9.6 Mankiw: kenmerken van economische fluctuaties 73 9.7 Enkele antwoorden 73 Hoofdstuk 10 Internationale handel 74 10.1 De voordelen van Internationale handel 74 10.2 De nadelen van internationale handel 75 10.3 De wisselmarkt 75 10.3.1 Notatie van de wisselkoers en het transactieverloop 75 10.3.2 Het evenwicht op de wisselmarkt 76 10.3.3 Factoren die de wisselmarkt beïnvloeden 77 10.4 Wisselkoerssystemen 78 10.4.1 Vaste wisselkoersen 78 10.4.2 Vlottende wisselkoersen 79 10.4.3 Andere wisselkoerssystemen 79 10.4.4 De geschiedenis van de wisselkoerssystemen 80 10.5 Koopkrachtpariteiten 80 10.6 Betalingsbalans 81 10.6.1 Doel van de betalingsbalans 81 10.6.2 Indeling van de betalingsbalans 81 10.7 Protectionisme ter bevordering van de binnenlandse handel 82 10.7.1 Definitie 82 10.7.2 Protectionisme in de praktijk 82 10.8 Het handelsbeleid van de EU 83 10.8.1 Het intern beleid van de EU 83 10.8.2 Het extern beleid van de EU 84 10.9 Organisaties ter bevordering van de internationale handel 84 10.9.1 Internationaal Monetair Fonds (IMF) 84 10.9.2 De Wereldbank 85 10.9.3 De wereldhandelsorganisatie 85 10.9.4 De organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) 85 Hoofdstuk 11 Financiële markten 86 11.1 Definitie 86 11.2 Indeling van de financiële markt 86 11.2.1 Openbare of onderhandse uitgifte 86 11.2.2 Looptijd van de schuldvordering 86 11.2.3 Nieuwe of bestaande effecten 87 11.3 Rentevoeten 87 11.3.1 De geldmarkt 87 11.3.2 De kapitaalmarkt 87 11.3.3 Rentevoeten voor particulieren 87 11.4 De financiering van bedrijven 87 11.4.1 Kortlopende financiering van bedrijven 88 11.4.2 Langlopende financiering van bedrijven 88 11.5 De financiering van de overheid 90 11.5.1 De staatsbon 90 11.5.2 De OLO 90 11.6 Dematerialisatie 90

Voorbeeld 2 van de 91 pagina's
-- gesponsord bericht van onze partner --

Ook beschikbaar in bundel (1)
Beoordelingen ( 2 )
Door zakialalou1  · 2 jaar geleden
Door santonfabienne  · 3 jaar geleden
SAMENVATTING
€10,49
Ook beschikbaar in bundel v.a. €35,49
Op verlanglijstje
Niet goed, geld terug
Document is direct beschikbaar
Beter voorbereid op je tentamens
648
8
(2)
Document informatie
Gekoppelde school, studie & vak
Over het document
Geupload op
19 december 2015
Aantal pagina's
91
Geschreven in
2014/2015
Type
Samenvatting
Verkoper
BRONS  
XavierD
Lid sinds 3 jaar geleden
12 documenten verkocht
Ontvangen beoordelingen:
1
1
0
0
0

De beste samenvattingen

Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met de beste samenvattingen geschreven door jouw medestudenten.
Voorkom herkansingen
Met de samenvattingen van je medestudenten weet je zeker dat je goed voorbereid de tentamens ingaat. Al meer dan 400.000 samenvattingen zijn geschreven door jouw medestudenten. Zij weten precies waar de valkuilen zitten en welke zaken uit de colleges belangrijk zijn. Zo kom jij op het tentamen goed voor de dag en voorkom je herkansingen.
Haal hogere cijfers
Mis helemaal niets meer van de tentamenstof doordat de samenvattingen geschreven zijn door jouw medestudenten voor jouw studie en vakken. Geen algemene boeksamenvattingen dus, maar precies de zaken die op jouw tentamens van toepassing zijn.
Verdien geld met studeren
Schrijf jij veel samenvattingen? Verdien honderden euro’s per maand door de samenvattingen die je toch al schrijft te verkopen aan je medestudenten. Vorig jaar verdienden studenten al meer dan €500.000,- aan het verkopen van hun samenvattingen.
×